Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Buurtschap Helpt Elkander verwerkt van haar leden, vrienden, sponsoren, of andere geïnteresseerden. Gezamenlijk verder te benoemen als lid.

Indien je lid bent ofwordt van Buurtschap Helpt Elkander, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Buurtschap Helpt Elkander (hebt) verstrekt, ga je een overeenkomst aan om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Buurtschap Helpt Elkander, KvK-nummer 41103261,Azalearing 48 4881 HK Zundert. Het secretariaat is bereikbaar via info@helptelkander.nl.

  1. Welke gegevens verwerkt Buurtschap Helpt Elkander en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap kunnen de volgende persoonsgegevens wordenverwerkt:

a.voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b.adresgegevens (eventueel postadres)

c.telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d.beeldmateriaal (foto’s en video’s van buurtactiviteiten)

e.overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie (zoals bijvoorbeeld social media accounts).

2.2       Door Buurtschap Helpt Elkander kunnen de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a.Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie

b.Je naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van het buurtblad ‘Tam Tam’, voor uitnodigingen en informatie over activiteiten van Buurtschap Helpt Elkander, of activiteiten van andere organisaties waar Buurtschap Helpt Elkander voor uitgenodigd wordt

c.Je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van e-mailberichten met informatie over activiteiten van Buurtschap Helpt Elkander, voor uitnodigingen, het buurtblad ‘Tam Tam’, oproepen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Buurtschap Helpt Elkander.

d.Je geboortedatum wordt gebruikt om leden van bepaalde leeftijd te kunnen uitnodigen voor bepaalde activiteiten (zoals Sinterklaas, paaseieren zoeken, kinderkot, enz.), om gratis entreekaarten voor leden vanaf 12 jaar te kunnen bestellen en andere leeftijd-gerelateerde zaken.

e.Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de contributie, van bijdrage in de kosten van eventuele onkostendeclaraties en sponsornota’s af te wikkelen.

f.Beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie in het buurtblad ‘Tam Tam’, onze social media kanalen via internet (o.a. www.helptelkander.nl en onze Facebook/Twitter/Instagram kanalen), presentaties (o.a. jaarvergadering en sfeeravonden), reclamemateriaal (zoals posters) en overige publicaties (zoals jubileumboeken).

2.3       Je naam, geslacht, geboortedatum adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de beëindiging van je lidmaatschap en/of overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Buurtschap Helpt Elkander en je te informeren over de ontwikkelingen van Buurtschap Helpt Elkander.

E-mail berichtgeving:

Buurtschap Helpt Elkander gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailberichten te versturen met doeleinden zoals beschreven in sub 2.2c. Bij het versturen van e-mailberichten worden de e-mailadressen van alle personen in een BCC opgenomen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijke door onderaan het e-mailbericht te klikken op ‘Meld je af voor deze nieuwsbrief’ of door een mail te sturen naar info@helptelkander.nl.

Beeldmateriaal:

Buurtschap Helpt Elkander zal tijdens het bouwproces, op het bloemenveld en tijdens activiteiten beeldmateriaal maken die eventueel worden gepubliceerd met doeleinden zoals beschreven in sub 2.2f. Mocht je niet willen dat dergelijk beeldmateriaal van jou of je minderjarig(e) kind(eren) gepubliceerd wordt, kan contact worden opgenomen met het secretariaat info@helptelkander.nl.

  1. Bewaartermijnen

Buurtschap Helpt Elkander verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Buurtschap Helpt Elkander passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Buurtschap Helpt Elkander  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

  1. Inzagerecht, verwijdering en klachten

5.1       Via het secretariaat van Buurtschap Helpt Elkander kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Buurtschap Helpt Elkander zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand naontvangst hierover informeren

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3       Indien je klachten hebt overde wijze waarop Buurtschap Helpt Elkander je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het secretariaat.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat.

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en via het informatiebord bij onze corsobouwplaats bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.